ទីក្រុងចំនួន ៣ អនុវត្តគម្រោងច្នៃប្រឌិត ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Weforum បានបង្ហាញថា ទីក្រុងជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ប៉ុន្តែមានទីក្រុងចំនួន ៣ កំពុងអនុវត្ត…