ឆ្នាំ២០២៤ វិស័យឧស្សាហកម្មព្យាករថានឹងបន្តនិន្នាការកើនឡើង ខណៈអនុវិស័យកាត់ដេររំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញ

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០២៤ បានបញ្ជាក់ដឹងថា វិស័យឧស្សាហកម្មត្រូវបានព្យាករថានឹងបន្តនិន្នាការកើនឡើង ​ក្នុងរង្វង់ ៨,៥ភាគរយជាមួយការរំពឹងអនុវិស័យកាត់ដេរ មាននិន្នា ការ​ងើបឡើងវិញ