កិច្ចព្រមព្រៀងលើការនាំចេញផលិតផលសំបុកត្រចៀកកាំទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខា

ភ្នំពេញ ៖ ជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា-ចិនលើផលិតចម្រុះ បច្ចុប្បន្ននេះភាគីទាំង២បានបន្តពង្រឹង និងពង្រីកការនាំចេញផលិតផលបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការចុះកិច្ចព្រម…