កម្ពុជា-ជប៉ុន ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន៧

ប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុន បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន៧ ទាក់ទងនឹងវិស័យជាច្រើនដូចជា គម្រោងថាមពលជីវម៉ាស ថាមពលព្រះអាទិត្យ អេឡិចត្រូនិក ឌីជីថល ទឹកស្អាត និងការទូទាត់ឆ្លងដែនជាដើម។