ការងើបឡើងវិញនៃ FDI រំពឹងថានឹងជួយឱ្យទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាកើនដល់ ២១ ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២៣ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បង្ហាញថា ការវិនិយោគផ្ទាល់ពី…