ក្នុងករណីមានវិបត្តិថ្លៃកសិផល រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនាគារ ARDB ត្រៀមប្រាក់ ១០០ លានដុល្លារសម្រាប់អន្តរាគមន៍

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ទទួលបានតួនាទីគន្លឹះ ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយ «យន្តការសម្របសម្រួល និងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទាន សំដៅលើកស្ទួយផលិតកម្ម, ស្វែងរកទីផ្សារ និងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលសំខាន់ៗ ក្នុងកម្រិតសមរម្យ»