វិស័យវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហាស្បៀង

ភ្នំពេញ ៖ ប្រទេសកម្ពុជាមានជីវចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៃធនធានទឹកសាប និងសមុទ្រ ហើយវិស័យជលផលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភពចម្បងនៃអាហារូបត្ថម្ភ និងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជានេសាទ កសិករក្នុង…