ការបាត់បង់ផ្សោតមួយក្បាលចុងក្រោយនៅអន្លង់ឈើទាល ជាការក្រើនរំលឹកឱ្យមានការចូលរួមការពារកាន់តែច្រើន

ស្ទឹងត្រង់ ៖ សត្វផ្សោត គឺជាថនិកសត្វប្រភេទខ្ពស់ដែលពិភពលោកចាត់ចូលជាប្រភេទសត្វកម្រ ព្រោះវាមានរស់នៅលើប្រទេសត្រឹមតែចំនួន៦ប៉ុណ្ណោះ ដោយក្នុងនោះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានសត្…