ចំនួនកសិករស្រូវមិត្តក្រៀលនៅតំបន់ការពារទេសភាពអន្លង់ព្រីង កើនឡើងពី ៤១ ទៅ ១១៩ គ្រួសារ

ភ្នំពេញ ៖ គិតមកដល់ឆ្នាំ២០២៣នេះ គម្រោងស្រូវមិត្ដក្រៀលបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី៣ហើយ ដោយចំនួនកសិករស្រូវមិត្ដក្រៀលបានកើនឡើងពី ៤១គ្រួសារ ដល់១១៩គ្រួសារ។ ចំណែកផ្ទៃដីដាំ…