ទីក្រុងមកពីតំបន់នានាលើពិភពលោកច្រើនជាង ៧៣ នឹងចូលរួមវេទិកាអភិបាលក្រុងអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ នៅភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ ទីក្រុងមកពីតំបន់នានាលើពិភលោកចំនួន ៧៣ នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអភិបាលក្រុងអាស៊ាន(AMF) និងកិច្ចប្រជុំអភិបាលរាជធានី និងរដ្ឋធានីអាស៊ាន (MGMAC…