អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន ប្រកាសទទួលទិញកសិផលជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងជួយរកទីផ្សារដើម្បីលក់ចេញជូនប្រជាពលរដ្ឋ

អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន ប្រកាសទទួលទិញកសិផលជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងជួយរកទីផ្សារដើម្បីលក់ចេញជូនប្រជាពលរដ្ឋ