សម្ដេចតេជោផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានឱ្យកាន់តែប្រសើរ

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី ២ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ កម្ពុជាបានបើកវេទិកាអភិបាលក្រុងអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំអភិបាលរាជធានី និងរដ្ឋធានីអាស៊ាន…