លោក ឃួង ស្រេង ៖ រាជធានីភ្នំពេញនៅតែរក្សាវិធានការបិទខ្ទប់ដដែល

ជាការបញ្ជាក់បន្ថែម លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថា នៅក្នុងសេចក្ដីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ 053 សសរ ចុះថ្ងៃ​ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ2021 គឺការបញ្ចប់…

ពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្របិទខ្ទប់នឹងទទួលបានបណ្ណសម្គាល់ខ្លួនម្នាក់ក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់ការចេញពីលំនៅដ្ឋាន

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្របិទខ្ទប់នៃរាជធានីភ្នំពេញនឹងទទួលបានបណ្ណសម្គាល់ខ្លួនម្នាក់ដែលជាសមាជិកក្នុងមួយគ្រួសារដើម្បីអាចចេញពី…