កម្ពុជាលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន តាមរយៈការជំរុញការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងឈានដល់របត់ថ្មីនៃការរកចំណូលបានពីការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថា បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាបាន និងកំពុងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានតាមរយៈការជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងឈានដល់របត់ថ្មីនៃការរកចំណូល…