រយៈពេល ៩ខែ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តគម្រោងវិនិយោគវិស័យកម្មន្តសាលជិត ៤ប៊ីលានដុល្លារ

រយៈពេល ៩ខែ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តគម្រោងវិនិយោគវិស័យកម្មន្តសាលជិត ៤ប៊ីលានដុល្លារ ក្នុងនោះទុនវិនិយោគរបស់ចិនមានប្រមាណ ៧៦%