តម្រូវការ​ឃ្លាំង​មានការ​កើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ក្នុង​រយៈ​ពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

តម្រូវការ​ជួល​ឃ្លាំង​នៅតំបន់មួយ​ចំនួន​នៅជាយរាជធានីភ្នំពេញ បាន និងកំពុង​មានកំណើន​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ក្នុង​រយៈពេលប៉ុន្មាន​ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ