ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ៖ ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ថាមពល ២០២២-២០៤០ ជាជំហានដ៏ចាំបាច់បំផុត

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានថ្លែងថា ការដាក់ចេញនូវ «ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ថាមពល…