យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ​ជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រព័ន្ធនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងវិសមភាពសង្គម,ពង្រឹងភាពធន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច