កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចធន់(CAP-RED)ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១០៧លានដុល្លារអូស្ត្រាលី

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចបន្តកម្មវិធីថ្មីភាពជាដៃគូកម្ពុជា-អូស្ត្រាលី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចធន់ (CAP-RED) ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ១០៧លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ច…