ធៀបនឹង២ឆ្នាំចុងក្រោយ ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាកើនជិត១ពាន់លានដុល្លារ ខណៈឆ្នាំ២០២៤ រំពឹងទទួលកំណើនបន្ថែម

ធៀបនឹង២ឆ្នាំចុងក្រោយ ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងជិត១ពាន់លានដុល្លារ ខណៈនៅឆ្នាំ២០២៤ រំពឹងថាទទួលបានកំណើនការវិនិយោគបន្ថែមទៀត ទោះជាប្រឈមនឹងបញ្ហា