ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បង្ហាញទឡ្ហីករណ៍ជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលឿនលើសការរំពឹងទុក

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) កាលពីពេលកន្លងទៅបានព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ថា នឹងមានកំណើនក្នុងកម្រិត ៥.៣% និងកើនឡើង ៦.៥%…