រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកកំពង់ផែជាទិសដៅនៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកកំពង់ផែធ្វើជាទិសដៅនៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម សម្រាប់ការពង្រីកលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅ​កាន់ទីផ្សារ​បណ្តាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោក…