ពលរដ្ឋតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រៀមជំនាញទទួលយកគម្រោងវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំជិត២០០ពាន់លានដុល្លារ

នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ស្តីអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមគោលការណ៍ការអភិវឌ្ឍបៃតង (Green Recovery…

ការជំរុញការអភិវឌ្ឍបៃតងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទ្រទ្រង់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែង

ការជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍបៃតង គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទ្រទ្រង់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រយៈពេលវែង ដែលនឹងជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងពង្រឹងភាពធន់