សម្តេចតេជោ ៖ ធនធានមនុស្សជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺត្រូវការរយៈពេលយូរ ដើម្បីទទួលបានផល និងជាធនធាន…