កំណើន​ប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំពេញ ជា​ឱកាស​សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​

ភ្នំពេញ ៖ កំណើនប្រជាជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បាន និងកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះដែរ បានធ្វើឱ្យតម្រូវការសេវា…