តោះ ! មកស្គាល់អាជីវកម្មបរិយាបន្នខ្នាតតូច និងធំគំរូនៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងមានភាពល្បីល្បាញ

អាជីវកម្មបរិយាបន្ន ថ្វីត្បិតតែជាពាក្យដែលមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ពលរដ្ឋក្តី ប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស