ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ គ្រោងចាយលុយជាង ៥០០ លានដុល្លារ ទិញភាគហ៊ុន ១០០% របស់គឹ្រះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន SinoPac Holdings និងធនាគារបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន SinoPac ដែលមានមូលដ្ឋាននៅតៃវ៉ាន់ បានសម្រេចទិញភាគហ៊ុន១០០%របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ភីអិលស៊ី នៅកម្ពុជា