ដឹងទេថា អត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច ?

អត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលមិនធម្មតានោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាគោលនយោបាយថ្មីមួយផងដែរ ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយធនាគារ

ស្វែងយល់ ៖ តើអ្វីជាគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមាន (NIRP)

គោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមាន ជាការវិវឌ្ឍថ្មីមួយក្នុងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ហើយអនុម័តក្រោមកាលៈទេសៈសេដ្ឋកិច្ច