ស្វែងយល់ពីប្រទេសក្រីក្របំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២៤

ផ្អែកទៅលើរង្វាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់​នៃ​អំណាច​ទិញ (GDP-PPP) បានបង្ហាញពីចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសក្រីក្របំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤ ដោយចាប់ផ្តើមពីប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី១០ចុះក្រោម។