ពីក្មេងគ្មានជំនឿក្នុងចិត្ត និងគ្មានក្តីសុបិនច្បាស់លាស់ក្លាយជាកំពូលមនុស្សផ្នែកអាកាសយានិកទីភ្នាក់ងារ NASA

អាកាសយានិកវ័យក្មេងម្នាក់បានបង្ហាញភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនក្នុងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅទីអវកាសរបស់អង្គការ NASA ខណៈដែលកាលពីវ័យកុមារភាព គ្មានឡើយគោលបំណង និងសូម្បីតែ