តោះ! ស្វែងយល់ពីបំណុលល្អ និងបំណុលអាក្រក់

ភ្នំពេញ ៖ មនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងហើយថា ការជាប់កម្ចី ឬឥណទាន ដែលប្រជាជនតែងតែហៅជាភាសាសាមញ្ញថា “បំណុល” នោះ ជាធម្មតាមានទាំងល្អ និងភាពអាក្រក់…