ទោះបីជាប្រឈមនឹងការឡើងកំដៅខ្លាំងក៏ដោយ ប៉ុន្តែសិង្ហបុរីសម្បូរទៅដោយអគារបៃតង

គោលនយោបាយរបស់សិង្ហបុរីត្រូវបានគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រទេសនេះក្លាយជាទីក្រុងបៃតងបំផុតនៅលើពិភពលោក និងជាមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ទីក្រុងនាពេលអនាគត