រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម ៖ ក្នុងចំណោមសហគ្រាស៧៧ម៉ឺន មានតែ២ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ជាសហគ្រាសចុះបញ្ជីផ្លូវការ

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ កំពុងរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បី​ជួយដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងជួយកែប្រែអាជីវកម្មមិនផ្លូវការឱ្យមកអាជីវកម្មផ្លូវការ