ដំណឹងល្អ ! ជនមានពិការភាពជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យម នឹងទទួលបានការលើកកម្ពស់ការបង្កើតផលិតផល និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ជនមានពិការភាពដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម មីក្រូ តូច និង មធ្យម នឹងទទួលបានការលើកកម្ពស់ក្នុងការបង្កើតផលិតផល សេវាកម្មថ្មីៗ និងរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា