ចំណេះដឹងពីប្រភេទអាជីវកម្ម ៖ ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតអាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើត ដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម