ក្រសួងទេសចរណ៍ លើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប ទៅទទួលកម្ចីពីធនាគារ SME

កម្មវិធីកម្ចីដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប នឹងជួយស្តារ លើកស្ទួយស្ថានភាពទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ

គិតត្រឹមខែធ្នូ ចុងឆ្នាំ២០២៣ SME Bank ផ្តល់កម្ចី២៧ លានដុល្លារអាមេរិកដល់ ៣៤១ ស្ថាប័នក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ធនាគារ SME Bank បានផ្តល់កម្ចីចំនួន២៧ លានដុល្លារអាមេរិកដល់៣៤១ ស្ថាប័នក្នុងវិស័យទេសចរណ៍