អាជីវកម្មសង្គម ៖ លើកកម្ពស់ទីផ្សារកសិផលក្នុងស្រុក និងធ្វើការជាមួយកសិករជាង ១ពាន់គ្រួសារ

បច្ចុប្បន្ននេះ អាជីវកម្មដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចូលទៅក្នុងសង្គម គឺតែងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។