ម្ចាស់ផលិតផល និងម្ហូបអាហាររំពឹងខ្ពស់លើការផ្សព្វផ្សាយម៉ាកសញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឬ Cambodia’s Biz Fair ឆ្នាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកានាំយកអាជីវករពីប្រទេសជិតខាងមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីតាំងមួយដើម្បីលក់…