រាជរដ្ឋាភិបាល អាទិភាពធំគឺបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុក ខណៈឆ្នាំ​២០២៤​ ខាងមុខ គ្រោង​នឹង​បង្កើន​ចំនួន​ពលករ​ធ្វើការ​នៅ​ជប៉ុន​បន្ថែម

សម្តេចធិបតីថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋថា ការងាររាជរដ្ឋាភិបាល អាទិភាពធំគឺបង្កើនការងារក្នុងស្រុករកអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាឱ្យបានកាន់តែច្រើន