ការបាញ់ប្រហារ លោក អាបេ កំពុងបង្កើតការជជែកដេញដោលគ្នាជុំវិញទីផ្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្សារហ៊ុន

ភ្នំពេញ ៖ ការបាញ់ប្រហារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក ស៊ិនហ្សូ អាបេ (Shinzo Abe) កំពុងបង្កើតឱ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នា លើទីផ្សារជុំវិញការបាត់បង់ការគាំទ្រសម្រាប់គោល…