ចិន កំពុងផ្តោត និងចាប់អារម្មណ៍លើអាមេរិកឡាទីន

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី CNBC បានរាយការណ៍ថា ចិនកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើអាមេរិកឡាទីន ដោយចិនបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទីពីរ…