ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត FWD Cambodia បានរៀបចំកម្មវិធី សាទរជីវិតជាមួយ​ FWD Time to Play ដើម្បីគាំ​ទ្រ​ឱ្យ​អតិថិជន និង​ក្រុម​គ្រួ​សារកម្ពុជា​កាន់​តែ​ច្រើន​រស់​នៅ​ដោយ​ភាព​រីក​រាយ​

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត FWD Cambodia បានរៀបចំកម្មវិធី សាទរជីវិតជាមួយ​ FWD Time to Play ដើម្បីគាំ​ទ្រ​ឱ្យ​អតិថិជន និង​ក្រុម​គ្រួ​សារកម្ពុជា​កាន់​តែ​ច្រើន​រស់​នៅ​ដោយ​ភាព​រីក​រាយ​