ការនាំចេញមៀនស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រេចបានជាង ១.៤ ម៉ឺនតោន

ក្នុងរយៈពេល៥ខែ ឆ្នាំ២០២៤ ការនាំចេញមៀនស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រេចបានជាង ១.៤ ម៉ឺនតោន កើនឡើងជាង១២០% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០២៣