អាស៊ាន ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី៤របស់ពិភពលោក

ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់នាពេលនេះតំបន់អាស៊ានត្រូវបានអ្នកជំនាញវិភាគថា នឹងអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំណែងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី៤…