អំពើពុករលួយ ៖ សហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងបង្កកជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារលើសមាជិករបស់ខ្លួន

សហភាពអឺរ៉ុប ហៅកាត់ថា EU បានដាក់សំណើរសុំមួយក្នុងការដកហូត និងរារាំងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ ៧,៥ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសហុងគ្រីក្រោយរកឃើញ…