បុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ប្រើជីវិតជាង២០ឆ្នាំសង្គ្រោះពូជផ្គាអ័រគីដេព្រៃដ៏មានតម្លៃពីគ្រោះធម្មជាតិ

ភ្នំភ្លើង Merapi របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភ្នំភ្លើងដែលមានជីវិត និងសកម្មភាពបំផុត ហើយពេលដែលវាផ្ទុះឡើងម្ដងៗ ធម្មជាតិទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅតាម…