កម្ពុជាត្រូវការទុនប្រមាណ ៣ 000លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងផែនការបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាត្រូវការទុនវិនិយោគប្រមាណ ៩ ២០០ លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ (ក.វ.ស.) ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៤ ឬប្រមាណ…

រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងចាក់បញ្ចូលទុនជាង ៩ ពាន់លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល

រាជរដ្ឋភិបាលគ្រោងចាក់បញ្ចូលបរិមាណទុនសរុបចំនួន ៩ ២០១ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៤ ដើម្បីជំរុញកំណើន

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy