រៀនសូត្រពីជោគជ័យរបស់ Bezos អតីតបុគ្គលិក Amazon កសាងបានអាជីវកម្មថ្មីតម្លៃរាប់លានដុល្លារ

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនលក់អនឡាញធំបំផុត និងល្បីបំផុត Amazon លោក Jeff Bezos និងដំណើរជីវិតជោគជ័យរបស់លោកបានក្លាយជាមេរៀនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនលើសកលលោកយកមក

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy