ថវិកាជាង ១៥០ លានដុល្លារ គ្រោងនឹងអនុវត្តកម្មវិធី ASPIRE 2 សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២-២០២៧

ភ្នំពេញ ៖ មូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម IFAD ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា កម្មវិធី ASPIRE 2 បានគ្រោងថវិកាចំនួនជាង ១៥០ លានដុល្លារអាមេរិក ហើយនឹងបន្តអនុវត្ត…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy