តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះពីសេវាទូទាត់ប្រព័ន្ធបាគងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ប្រព័ន្ធទូទាត់សម័យថ្មីលើកដំបូងនៅកម្ពុជា ដែលបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា «បាគង» ទើបប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការកាលពីពេលថ្មីៗនេះ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy